H EΤΑΙΡΕΙΑ

Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

4.1 Προσωπικά δεδομένα

4.1.1Τί είναι προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα πουμπορεί να συλλέγονται μέσω της διάδρασής σας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (εφεξής «δεδομένα»), είναι ονοματεπώνυμο ή/και εμπορική επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία πιστωτική ή χρεωστικής κάρτας, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή,τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα του εγγεγραμμένου χρήστη/συνδρομητή και του συνεργάτη που αυτός υποδεικνύει, στο μέτρο και για τις περιπτώσεις που αυτά θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με όσα ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

4.1.2Πηγές συλλογής δεδομένων

Τα δεδομένα προέρχονται είτε από τον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή είτε αυτόματα από την αλληλεπίδρασή του με το www.kostopouloshoreca.com.

4.1.3Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομενα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή αίτημα άλλης δημόσιας αρχής ή είναι απαραίτητο για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών τουwww.kostopouloshoreca.com .  Οι servers του www.kostopouloshoreca.com φιλοξενούνται από την εταιρεία HappyOnline που εξειδικεύεται σε συστήματα ασφαλείας, φιλοξενίας και προγραμματισμό συστημάτων.

4.1.4 Νόμιμη βάση και σκοπός για την επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της PKS HENDI και του συνδρομητή/χρήστη και η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της που πηγάζουν από τη σύμβαση ή το νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις νόμιμη βάση μπορεί να αποτελεί και η συναίνεση του χρήστη/συνδρομητή. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση και ενδεχομένως η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της PKS HENDI όταν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή ο χρήστης/συνδρομητής έχει συναινέσει.  

4.1.5 Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα διατηρούνται όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση του χρήστη/συνδρομητή με τη PKS HENDIκαι για όσο χρόνο ακόμη απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων αυτής, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 5 έτη, εκτός εάν αυτός έχει ανασταλεί ή διακοπεί όπως και όταν ο νόμος ορίζει.

4.1.6Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ειδικότερα: α) το δικαίωμα ενημέρωσης, β) το δικαίωμα πρόσβασης, γ) το δικαίωμα διόρθωσης, δ) το δικαίωμα διαγραφής, ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, ζ) το δικαίωμα εναντίωσης και η) το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της). Τα δικαιώματα α) – ζ) ασκούνται χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση, με την αποστολή σχετικού email στο marketing@horecanext.gr . Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται πέραν του προσήκοντος μέτρου και χωρίς εύλογη αιτία, προκαλώντας συνεπώς δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να επωμιστείτε το κόστος που σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος.Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. 

4.1.7 Επεξεργασία δεδομένων 

Σε κάθε περίπτωση η PKS HENDI εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Τα βασικότερα τεχνικά μέτρα ασφαλείας περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω υπό 4.2. Επίσης η PKS HENDI λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της. Στην περίπτωση που η PKS HENDIχρησιμοποιεί τρίτους (εκτελούντες την επεξεργασία) για την υποστήριξη των συστημάτων της και των διαδικασιών, λαμβάνει από τους τρίτους τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις ότι εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

4.2 Ασφάλεια 

Η PKS HENDI αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του www.kostopouloshoreca.comεπιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο κωδικός πρόσβασης (email ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (εφεξής «password»), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλειαστο λογαριασμό σας. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε το password και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (email) όσο συχνά επιθυμείτε. Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και την απόκρυψή τους από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της PKS HENDI δεν ευθύνεται για την χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης PremiumSSLCertificateComodoSignature 2048bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία COMODO, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της PKS HENDI.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της PKS HENDI(servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Το σύστημα της PKS HENDI αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της PKS HENDI σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση Premium SSL Certificate Comodo Signature 2048 bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία COMODO, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της PKS HENDI, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της  PKS HENDI  κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 2048 bit. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 2048 bit και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.Το σύστημα της PKS HENDI αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της PKS HENDI σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

4.3. Cοοkies

4.3.1Τα «cookies» είναι μέρηαρχείων, τα οποία αποθηκεύονται στον browser σας όταν εισέρχεστε σε έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες που αυτά συλλέγουν σχετίζονται με τις σελίδες που επισκεφτήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες ή στοιχεία επικοινωνίας και δεν δίδουν κανενός είδους πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.Με την χρήσητους, το site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση σας στο site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να σας προσφέρει μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

4.3.2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στο www.kostopouloshoreca.com;

Υπάρχουν διαφορετικών ειδών cookies. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των αναγκαίων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στο site.

Αναγκαία cookies

Είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του site, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. 

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Επιτρέπουν στοsiteνα θυμούνται τις επιλογές κάθεχρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που ζητάτε όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα στου ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και αν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής προώθησης

Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αταξινόμητα cookies

Είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

4.3.3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4.3.4. Ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies;

• Πρόσβασης 

• Διόρθωσης ή Διαγραφής 

• Φορητότητας

• Περιορισμού της επεξεργασίας 

• Εναντίωσης στην επεξεργασία 

• Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της PKSHENDIστην ταχυδρομική διεύθυνση Μετσόβου 5, 18346 Μοσχάτο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@horecanext.gr καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νσηΚηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr). 

4.3.5.  Αλλαγές στην πολιτική cookies.

Η παρούσα πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 24.11.2020. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση

4.4  Ενημερωτικά emails(newsletters)

4.4.1.Το www.kostopouloshoreca.com  ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email (εφεξης «newsletters»). 

4.4.2.To www.kostopouloshoreca.com  δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για τηνπαράδοση 

4.4.3. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Για το σκοπό αυτό σας προτείνουμε να βάλετε τη διεύθυνση αποστολής, marketing@horecanext.gr στη safelist σας.

4.4.4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της PKSHENDIwww.kostopouloshoreca.com, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας τουsite. 

4.5.5. Το www.kostopouloshoreca.com χρησιμοποιεί πάροχο (3rd partycompany) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας 

4.5.6.Τα γενικά ενημερωτικά emailαπό το www.kostopouloshoreca.com, αποστέλλονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο www.kostopouloshoreca.com, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το www.kostopouloshoreca.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της PKS HENDI. Δικαιούχος όλου του περιεχομένου που αναρτάται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, εικόνων, λογοτύπων και παντός είδους διακριτικών γνωρισμάτων τα οποία εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, είναι η ίδια ή/και τρίτα συμβεβλημέναμε αυτή μέρη και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίαςβιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους στις ιστοσελίδες www.kostopouloshoreca.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6.1 Επίλυση διαφορών

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύουμε τυχόν διαφορές με τους χρήστες και τους πελάτες μας, με συμβιβαστικό πνεύμα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συναλλαγές. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση μιας διαφοράς με τον τρόπο αυτό, εφαρμοστείο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτής, τα δικαστήρια της Αθήνας. 

6.2. Παρεχόμενες πληροφορίες

H PKS HENDIδεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο www.kostopouloshoreca.com,τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της PKSHENDI, υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της.Η PKSHENDI κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις ανθρωπίνων λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο  2130998900 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου.Το ηλεκτρονικό κατάστημα της PKS HENDIδεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια της περιήγησης και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η PKS HENDIουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα ηλεκτρονικά συστήματα και κατ’ επέκταση σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσωαυτών.

6.3. Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες τουwww.kostopouloshoreca.com δεσμεύονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοσει σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.